Regulamin sklepu internetowego Tortexpress.pl

§ 1. Postanowienia ogólne, dostępność oferty serwisu

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy Tortexpress.pl. Korzystanie ze sklepu Tortexpress.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zamówione torty w serwisie Tortexpress.pl Klient może odebrać w jednej z wymienionych poniżej lokalizacji:
 3. Właścicielem sklepu internetowego Tortexpress.pl działającego pod adresem www.tortexpress.pl jest PIEKARNIA WARMIŃSKA M.ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA M.ŁAWRUKAJTIS SPÓŁKA JAWNA, ul. Stefczyka 61, 14-500 Braniewo, NIP 582-12-91-283, Regon 170340698, tel./fax: 55 243 48 36

§ 2. Oferta sklepu Tortexpress.pl

 1. Sklep internetowy Tortexpress.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na swoich stronach i oferuje za pośrednictwem internetu torty w kształtach, wielkościach i zestawach smakowych opisanych panelu konfiguracji tortu.
 2. Przedmiotem sprzedaży przez internet są torty wymienione w ofercie przedstawionej na stronach sklepu internetowego Tortexpress.pl w chwili składania zamówienia.
 3. Przedmiotem sprzedaży „stwórz własny tort” przez internet są torty, w których klient sam wybiera i załącza własną grafikę, która bedzie namalowana na torcie.
 4. Ceny na stronie sklepu internetowego Tortexpress.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy;
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego Tortexpress.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez klienta.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Tortexpress.pl, po dokonaniu przez klienta wyboru rodzaju produktu (wielkości tortu).

§ 3. Rejestracja klienta

 1. Klient może dokonać zamówienia poprzez wybór rodzaju, wielkości tortu, opcji dostawy, odbioru własnego oraz podania własnego numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego rozumiane jako złożenie zamówienia jest możliwe tylko pod warunkiem potwierdzenia przez klienta zapoznania się z warunkami regulaminu sklepu internetowego Tortexpress.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Użytkownik serwisu Tortexpress.pl może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej www.tortexpress.pl . Klient składa zamówienie poprzez serwis internetowy, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, jego wielkość, a następnie wskazuje miejsce jego odbioru. Następnie po podaniu swojego nr telefonu komórkowego, imienia i nazwiska oraz adresu email i po wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych Klient zatwierdza zamówienie klikając na pole „Zamawiam i płacę”. Przyjęcie przez serwis internetowy, każdego zamówienia jest potwierdzane telefonicznie przez konsultanta Tortexpress.pl poprzez kontakt na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 2. Składając zamówienie, użytkownik serwisu zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym serwisu Tortexpress.pl .
 3. Sklep internetowy Tortexpress.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego Tortexpress.pl, w tym szczególnie z powodu błędnie wskazanego przez klienta miejsca odbioru towaru (tortu).
 4. Zapłaty za zamówiony towar (tort) w serwisie Tortexpress.pl można dokonać:
  • przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy Tortexpress.pl potwierdzenia od firmy Przelewy24.pl o poprawnym wykonaniu płatności;
  • kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy tortexpress.pl potwierdzenia od firmy Przelewy24.pl o poprawnym wykonaniu płatności;
 5. Nieopłacone zamówienie będzie automatycznie anulowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia ze strony Tortexpress.pl
 6. Przy odbiorze zamówionego tortu klient ma obowiązek podać numer zamówienia otrzymany na adres mailowy w procesie składania zamówienia.
 7. Korzystanie z serwisu internetowego Tortexpress.pl jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika serwisu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w celu realizacji wynikającej z zamówienia umowy sprzedaży oraz dostarczenia do wskazanej w zamówieniu cukierni sieci Warmińska i jego odbioru. W przypadku zażyczenia sobie przez klienta serwisu Tortexpress.pl wystawienia faktury VAT na zakupiony w serwisie tort, dane osobowe będą przetwarzane przez Piekarnię Warmińska s.j. M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis także w tym celu. Piekarnia Warmińska s.j. M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie Piekarni Warmińska s.j. M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis, w Braniewie przy ulicy Stefczyka 61, tel. 55 243 48 36, email: biuro@warminska.pl. Użytkownik serwisu Tortexpress.pl dobrowolnie zezwala na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie pól z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w serwisie przy potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 8. W celu dokonania zakupu w serwisie Tortexpress.pl wymagane jest podanie danych kontaktowych zamawiającego, jak imię, nazwisko, adres email i nr telefonu.
 9. Użytkownikowi serwisu Tortexpress.pl przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi wątpliwości użytkownika Tortexpress.pl, może on wnieść skargę do organu nadzorczego.

§ 5. Reklamacje

 1. Sklep internetowy Tortexpress.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt uległ uszkodzeniom mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przy odbiorze tortu.
 2. Jeżeli w momencie odbierania zamówienia tort nosi znamiona uszkodzenia, dostarczony produkt nie jest zgodny z zamówieniem klient winien zgłosić fakt w punkcie odbioru towaru oraz sporządzić protokół reklamacyjny.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie wadliwego tortu oraz przedłożenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) do sklepu stacjonarnego wraz z opisem reklamacji.
 4. Reklamację można złożyć w każdym sklepie firmowym sieci piekarni i cukierni Warmińska
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć formularz reklamacyjny.
 6. Formularz reklamacyjny należy wypełnić czytelnie. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do wybranego sklepu firmowego sieci piekarni i cukierni Warmińska.
 8. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sieci piekarni i cukierni Warmińska wyśle do klienta nowy pełnowartościowy produkt.

§ 6. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana

 1. W przypadku wybrania odbioru towaru we własnym zakresie, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy Tortexpress.pl, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
 2. Jeśli w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru oraz sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt w punkcie odbioru towaru lub do Działu Obsługi Klienta tortexpress.pl, telefonicznie pod numer 667 949 437 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub mailowo na adres: kurier@tortexpress.pl
 3. Towary zakupione w sklepie internetowym Tortexpress.pl, które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to:
  1. towary posiadające ślady konsumpcji i użytkowania
  2. towary, które zostały uszkodzone mechanicznie po odebraniu przez klienta.

§ 7. Promocja

Sklep internetowy Tortexpress.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie promocji. W przypadku kolizji postanowień regulaminu promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu promocji.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy Tortexpress.pl, jest dzień odbioru towaru przez klienta.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sklep internetowy tortexpress.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez operatorów sieci komórkowych i administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email lub sms wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na telefonie komórkowym lub komputerze używanym przez klienta.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym Tortexpress.pl .
 5. Sklep internetowy Tortexpress.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 6. Sklep internetowy Tortexpress.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.tortexpress.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby właściciela sklepu internetowego, firmy Piekarnia Warmińska s.j., M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis.

Formularz reklamacyjny Reklamacja